Για να επιτελεστούν οι παραγωγικές διαδικασίες του εργοστασίου, αλλά και να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος, είναι απαραίτητη η χρήση του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού που πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας. Σημειώνεται ότι ο διαθέσιμος εξοπλισμός χρησιμοποιείται για τις παρακάτω διεργασίες:

  • Προανάμιξη,
  • Ανάμιξη,
  • Εμπλουτισμός,
  • Ελάττωση μεγέθους (άλεση),
  • Συσκευασία,
  • Διακίνηση υλικών,
  • Αποθήκευση,
  • Επεξεργασία και Κατακράτηση Αποβλήτων.

Για την σωστή λειτουργία και τη συντήρηση του εξοπλισμού, υπάρχει ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό (ηλεκτρολόγος και μηχανουργός) και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο στο οποίο τηρείται και επαρκές απόθεμα (stock) όλων των ανταλλακτικών των μηχανών, έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν κολλήματα και καθυστερήσεις στη παραγωγική διαδικασία. Για τη διακίνηση των υλικών εντός των εγκαταστάσεων χρησιμοποιούνται συνολικά έξι ανυψωτικά μηχανήματα (κλαρκ), τρία πετρελαιοκίνητα και τρία ηλεκτροκίνητα στα οποία περιλαμβάνεται και ένα ειδικό ανυψωτικό για τη καινούργια αποθήκη ασφαλείας. Το ανυψωτικό αυτό είναι ειδικού τύπου (ridge truck), έχει ωφέλιμη ανυψωτική ικανότητα 6 m και δυνατότητα κίνησης σε στενούς διαδρόμους.