ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ζιζανιοκτόνα

HELSTAR 6,9 EW

Code: HELSTAR 6,9 EW

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Fenoxaprop-P-ethyl 6,9% β/ο

Clonquitocet-mexyl 3,45% β/ο (Αντιφυτοτοξικός παράγοντας)

Βοηθητικές ουσίες 93,09% β/β

Μορφή:

EW, Εναιώρημα, λάδι σε νερό

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Μεταφυτρωτικό, διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι και κριθάρι.

Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και τον βλαστό και μεταφέρεται στις ρίζες και στα ριζώματα. Μετά την εφαρμογή οι νεότεροι ιστοί των φύλλων γίνονται χλωρωτικοί (κίτρινοι) ή νεκρωτικοί (καφέ) και τα φύλλα αποσχίζονται εύκολα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η νέκρωση των ζιζανίων.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Το Helstar 6.9 EW κυκλοφορεί στην Ελληνική αγορά βάσει της υπ’ αρ. 9373/106581 π.ε./07.04.2016 άδειας του Υ.Α.Α.Τ (Σχετικές Αποφάσεις YAAT, Downloads)

Short Description

Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής MAE(β)  PHI(γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος                      κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.)

Σιτάρι (σκληρό και μαλακό)

Αγρωστώδη ζιζάνια  100-120  10-30

Μεταφυτρωτική εφαρμογή από την εμφάνιση του πρώτου φύλλου μέχρι και το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου της καλλιέργειας.

 1  ΔΟ
Κριθάρι                    

Αγρωστώδη ζιζάνια

100

10-30

Μεταφυτρωτική εφαρμογή από την εμφάνιση του πρώτου φύλλου μέχρι και το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου της καλλιέργειας.

1 ΔΟ

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) 

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) ΔΟ: Το PHI δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις:
  1. Το HELSTAR 6,9 EW εφαρμόζεται από το στάδιο των 2 φύλλων των ζιζανίων μέχρι και το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου. Ειδικά στη φάλαρη συνιστάται να εφαρμόζεται μέχρι τα μέσα του αδελφώματος.
  2. Οι μεγαλύτερες δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια ξεπεράσουν το στάδιο του αδελφώματος καθώς επίσης και για την αντιμετώπιση της φάλαρης.
  3. Να μην ψεκάζετε όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.
Ευαίσθητα ζιζάνια:
Σετάρια (Setaria spp.)
Τραχεία λειβαδοπόα (Poa trivialis)
Αλεπονουρά (Alopecurus spp.)
Αγριοβρώμη (Avena spp.)
Φάλαρη (Phalaris spp.)
Ανεμόχορτο (Apera spica-venti)

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες βρώμης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, στην ίδια καλλιεργητική περίοδο μπορούν να σπαρούν αραβόσιτος και σόργο αφού μεσολαβήσουν τρεις εβδομάδες μετά την εφαρμογή του Helstar 6.9 EW.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

GHS07

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη 1 lt  Ανά 16 
Δοχείο 5 lt Ανά 4

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.