Με βάση ιστορικά δεδομένα για παρόμοιες εγκαταστάσεις, είναι γνωστή η πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος κατά τη λειτουργία των μονάδων ή κατά την αποθήκευση των πρώτων υλών και τελικών προϊόντων. Μονολότι κατά την πολύχρονη λειτουργία των εγκαταστάσεων μας δεν έχει προκληθεί ατύχημα, από την εγκεκριμένη μελέτη ασφαλείας (1997) συνάγεται ότι οι επιπτώσεις ενδεχόμενου ατυχήματος περιορίζονται εντός του χώρου της εγκατάστασης και δεν επηρεάζουν το περιβάλλον ή τους περιβάλλοντες οικισμούς. Σημειώνεται ότι στο εργοστάσιο δεν αποθηκεύονται αέρια (τα οποία είναι περισσότερο ευαίσθητα στις μεταβολές των συνθηκών), ούτε λαμβάνουν χώρα χημικές αντιδράσεις, παρά μόνο φυσικές διεργασίες σε ατμοσφαιρική θερμοκρασία και πίεση.

Θεωρούμε, ωστόσο, αυτονόητο ότι η εταιρεία μας υπάγεται στις διατάξεις της σχετικής Κοινοτικής νομοθεσίας για την ασφάλεια (Οδηγία SEVESO II) και της αντίστοιχης Εθνικής νομοθεσίας. Στα πλαίσια της παραπάνω προσπάθειας, πραγματοποιήθηκαν μεγάλες επενδύσεις και κατασκευάστηκε ένας σύγχρονος αποθηκευτικός χώρος 1000 τ.μ., σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπονται από την οδηγία SEVESO II και τον έγκυρο διεθνή οργανισμό FAO (Food & Agriculture Organization). Ο χώρος αυτός παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης έως 1.000 τόνους και είναι εφοδιασμένος με αυτόματο σύστημα ανίχνευσης καπνού και φλόγας και σύστημα τηλεειδοποίησης. Επίσης, το τμήμα που αποθηκεύονται τα εύφλεκτα προϊόντα υποστηρίζεται επιπλέον και από σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης με διοξείδιο του άνθρακα. Σημειώνεται δε, ότι η εταιρεία έχει εγκαταστήσει σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, μηχανολογικό εξοπλισμό αντιεκρηκτικού τύπου, ενώ, έχουν αυτοματοποιηθεί οι περισσότερες διεργασίες ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα ανθρώπινου σφάλματος.

Τέλος, η εταιρεία φροντίζει για τη σωστή συντήρηση των μέσων πυρόσβεσης και πυροπροστασίας, για την εκπαίδευση του προσωπικού, για την φύλαξη της εγκατάστασης με φύλακα και περιπολίες και την τήρηση αρχείων ασφαλούς χρήσης (MSDS) για τις διαχειριζόμενες ουσίες.

 

safety