Η εταιρεία ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, αποδίδοντας μεγάλη σπουδαιότητα στην ποιοτικό έλεγχο την προϊόντων που διαχειρίζεται, προχώρησε κατά το έτος 1997 στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τον πλήρη εξοπλισμό με τα απαραίτητα όργανα - βοηθητικές συσκευές που ικανοποιούν τις σχετικές προδιαγραφές οργάνων εργαστηρίων σύμφωνα με την Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική (GLP), νέου χημείου. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου πραγματοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση του κοινοτικού προγράμματος RETEX.

Ο έλεγχος την φυσικοχημικών ιδιοτήτων και της ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης των σκευασμάτων των προϊόντων, γίνεται στο εργαστήριο μας σύμφωνα με τις επίσημες μεθόδους CIPAC και AOAC, έτσι όπως ορίζονται από τις σχετικές FAO προδιαγραφές των σκευασμάτων.

Μελλοντικός μας στόχος μας είναι η διαπίστευση του εργαστηρίου μας με τον τίτλο του εργαστηρίου Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (G.L.P.) στους παραπάνω τομείς.

Σημαντικό τομέα αποτελεί επίσης ο έλεγχος της ποιότητας της συσκευασίας των προϊόντων και η έρευνα σχετικά με τη συμβατότητα των υλικών συσκευασίας. Για τον σκοπό αυτό, εκτελείται το τεστ της επιταχυνόμενης γήρανσης μέσω του οποίου ελέγχεται η αλλοίωση των παραμέτρων που αντιστοιχεί σε πραγματικό χρόνο αποθήκευσης δύο ετών.

Για την πραγματοποίηση του ποιοτικού ελέγχου το εργαστήριο μας διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό:

  • Πλήρες Σύστημα Αερίου Χρωματογραφίας GC (Hewlett-Packard HP 5890 series II).
  • Πλήρες Σύστημα Αερίου Χρωματογραφίας GC (Hewlett-Packard HP 6890 series).
  • Υγρή Χρωματογραφία HPLC (Hewlett-Packard HP 1100). Περιλαμβάνει αντλία Gradient 4 διαλυτών, αυτόματο δειγματολήπτη 100 δειγμάτων, Θερμοστάτη στηλών, ανιχνευτών διόδων Diode Array και λογισμικό Software HP Chemstation για τον έλεγχο του HPLC και την συλλογή των αποτελεσμάτων μέσα από το ίδιο PC / printer που ελέγχει και το GC 6890.
  • Φασματοφωτόμετρο UNICAM Model Helios Alpha, καθώς και όλες τις απαραίτητες κύριες και βοηθητικές συσκευές για τον προσδιορισμό των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των σκευασμάτων και την προετοιμασία των δειγμάτων.

 

organa metrisi