Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ αποδίδει μεγάλη σημασία στην ύπαρξη υψηλού επιπέδου ασφαλείας, τόσο κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας όσο και στην αποθήκευση των προϊόντων. Έχοντας ως γνώμονα το παραπάνω, αλλά και την ανάγκη για την τήρηση ικανών αποθεμάτων (safety stock) έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή - συνεχής τροφοδοσία της αγοράς και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, η εταιρεία προχώρησε στην κατασκευή ενός νέου αποθηκευτικού χώρου υψίστης ασφαλείας 1.000 τ.μ. και δυναμικότητας 1.000 τόνων.

Η αποθήκη έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας του FAO από οπλισμένο πυράντοχο σκυρόδεμα, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι παρακάτω τεχνικές απαιτήσεις:

 • Η οροφή είναι κατασκευασμένη από ελαφρύ υλικό, το οποίο μπορεί εύκολα να σπάει, έτσι ώστε σε περίπτωση φωτιάς να επιτρέπει την έξοδο των καπνών και των αναθυμιάσεων και την αποφυγή εκρήξεων. Παράλληλα όμως, το υλικό αυτό έχει το κατάλληλο πάχος που διασφαλίζει αντοχή και προστασία από εξωτερικούς περιβαλλοντικές συνθήκες (άνεμος, θύελλα κτλ).
 • Οι τοίχοι έχουν εξωτερικά στηθαίο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η εναπόθεση του προϊόντος διαρροής στην τάφρο.
 • Οι εσωτερικοί τοίχοι είναι λείοι και χωρίς ρωγμές και εξοχές, ώστε να είναι δυνατός ο εύκολος καθαρισμό τους.
 • Τα παράθυρα σκιάζονται (για προστασία των προϊόντων απ' το ηλιακό φως και τη θερμότητα) και έχουν κάγκελα ασφαλείας. Η αποθήκη φωτίζεται επαρκώς από φυσικό και τεχνητό φωτισμό (200 lux), διασφαλίζοντας έτσι την αναγνωσιμότητα των πληροφοριών σήμανσης των προϊόντων.
 • Επειδή πιθανοί σπινθήρες μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός είναι μονωμένος.
 • Το πάτωμα είναι από στεγανό υλικό με κλίση προς την τάφρο, ώστε να συλλέγονται εκεί τα προϊόντα πιθανών διαρροών με σκοπό να εξουδετερωθούν στη συνέχεια. Το πάτωμα ανασηκώνεται στα άκρα για την αποφυγή διαρροών έξω από την αποθήκη. Οι εξωτερικοί τοίχοι βρίσκονται πάνω σε στεγανά τοιχία ύψους 14 εκ.
 • Υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός για το πλύσιμο των χεριών και του προσώπου, καθώς και για απομόλυνση του προσωπικού σε περίπτωση μόλυνσης.
 • Περιμετρικά, υπάρχει σύστημα στεγανών τσιμεντένιων δεξαμενών στις οποίες οδηγούνται πιθανές απώλειες και διαρροές για εξουδετέρωσή και απομάκρυνσή τους. Μολυσμένο νερό δε θα πρέπει να διοχετεύεται σε αποχετευτικό σύστημα ή στον υδροφόρο ορίζοντα, αλλά οδηγείται στις στεγανές δεξαμενές συλλογής.
 • Μεταξύ των διαφόρων τμημάτων αποθήκευσης υπάρχουν φράγματα φωτιάς, ώστε να εμποδίζουν τη διάδοση πιθανής πυρκαγιάς.
 • Η αποθήκη διαθέτει τέσσερις εξόδους κινδύνου, επιπλέον των υπόλοιπων εισόδων, οι οποίες είναι στην απέναντι πλευρά του κτιρίου απ' αυτήν της εισόδου.

Η κατανομή των πρώτων υλών και των έτοιμων προϊόντων στο χώρο, γίνεται με βάση την αξιολόγηση τους από πλευράς επικινδυνότητας σύμφωνα με τη σχετική οδηγία SEVESO και τις προδιαγραφές FAO για την αποθήκευση φυτοφαρμάκων.

Ακολουθώντας την αρχή του «διαχωρισμού των διαφόρων ομάδων κινδύνου» προκύπτουν οι παρακάτω κατηγορίες ουσιών:

 • Εύφλεκτες ύλες (διαλύτες),
 • Τοξικές ύλες,
 • Εύφλεκτα σκευάσματα,
 • Λοιπά προϊόντα.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι συνολικοί κλειστοί αποθηκευτικοί χώροι της εταιρίας καλύπτουν έκταση 3.150 τ.μ. και οι ανοιχτοί (υπόστεγα) τα 560 τ.μ.