ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ζιζανιοκτόνα

SCARLET 50 SC

Κωδικός: SCARLET 50 SC

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Fluometuron 50% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 55,1% β/β

Μορφή:

SC, Συμπυκνωμένο Εναιώρημα

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στο βαμβάκι. Δρα διασυστηματικά. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από το φύλλωμα. Παρεμποδίζει την φωτοσύνθεση.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Σύντομη περιγραφή

Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE(β)

PHI(γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.)

Βαμβάκι

Καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων.

200-400

30-50

Α) Προσπαρτικά με ενσωμάτωση

1

ΔΟ

Β) Προφυτρωτικά αμέσως μετά την σπορά.

1

ΔΟ

300+100 30-50

Γ) Σπαστή εφαρμογή: Προσπαρτικά με ενσωμάτωση + Προφυτρωτικά

27 ΔΟ

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) ΔΟ: Το PHI δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις:

1. Η δόση είναι ανάλογα με τον τύπο εδάφους. Οι μεγαλύτερες δόσεις στα βαριά εδάφη και οι μικρότερες στα ελαφριά εδάφη.

2. Η προσπαρτική εφαρμογή με ενσωμάτωση συνιστάται για ξηρά εδάφη ή όταν αναμένεται να επικρατήσουν συνθήκες ξηρασίας μετά την εφαρμογή.

3. Σε 7-10 μέρες από την προφυτρωτική εφαρμογή του, να ακολουθήσει βροχή ή άρδευση, με 20-30 κ.μ. νερό/στρ. ώστε να ‘ενεργοποιηθεί’ το fluometuron.

4. Μην το χρησιμοποιείτε σε αμμώδη εδάφη.

5. Καταπολεμούμενα ζιζάνια (περιπτώσεις Α και Β)

Ευαίσθητα Αγρωστώδη ζιζάνια:

Μουχρίτσα (Echinochloa sp.) – ECHSS
Ευαίσθητα Πλατύφυλλα ζιζάνια:
Βλήτα (Amaranthus sp.) – AMASS
Αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti)*- ABUTH
Λουβουδιά (Chenopodium sp.) – CHEAL
Τάτουλας (Datura stramonium)
Χαμομήλι (Matricaria recutita) – MATCH
Ηλιοτρόπιο (Heliotropium europaeum)*- HEOEU
Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria) – POLPE
Πολυκόμπι (Polygonum aviculare) – POLAV
Αντράκλα (Portulaca oleracea) – POROL
Λάπαθο (Rumex spp) – RUMSS
Μαρτιάκος (Senecio vulgaris) – SENVU
Άγριο σινάπι (Sinapis arvensis) – SINAR
Αγριοντοματιά (Solanum nigrum) – SOLNI
Ζωχοί (Sonchus sp.)- SONSS
Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium)* – XANST
Τριβόλι (Tribulus terrestris) - TRBTE
Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια:
Χρωζοφόρα (Chrozophora tinctoria) – CRZTI
Δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule) – LAMAM

Σετάρια (Setaria sp.) – SETSS

*Καταπολεμούνται καλύτερα με τη μεγάλη δόση

6. Για την καταπολέμηση και άλλων αγρωστωδών ζιζανίων το σκεύασμα μπορεί να συνδυαστεί με Pendigan 33 EC, Activus 33 EC ή Orient 33 EC.

7. Καταπολεμούμενα ζιζάνια (περίπτωση Γ)

Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli) - ECHCG,
Βλήτα (Amaranthus retroflexus) –-AMARE
Λουβουδιές (Chenopodium album) – CHEAL
Τάτουλας (Datura stramonium) - DATST
Αγριοντοματιά (Solanum nigrum) - SOLNI
Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium) - XANST

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

Συνδυάζεται με τα ζιζανιοκτόνα PENDIGAN 33 EC, ACTIVUS 33 EC & ORIENT 33 EC.

Φυτοτοξικότητα:

Είναι εκλεκτικό στο βαμβάκι και δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση Ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, υιοθετήστε εναλλακτικές πρακτικές αντιμετώπισης των ζιζανίων (μηχανικές, καλλιεργητικές), όπου είναι εφικτό ή να κάνετε εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία fluometuron, ένα ζιζανιοκτόνο που ανήκει στις ομάδες C2 & F3 κατά HRAC.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα, στον ίδιο αγρό, την ίδια περίοδο μπορεί να σπαρθεί μόνο βαμβάκι.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Μην σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 6 μήνες από την εφαρμογή του και μετά από βαθύ όργωμα.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

GHS07

GHS08

GHS08

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη 1 lt  Ανά 16
Δοχείο 5 lt Ανά 4

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
  • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
  • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
  • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
  • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).