Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, στα πλαίσια της βιώσιμης λειτουργιάς των επιχειρήσεων, θεωρώντας ως πρωταρχικής σημασίας την προστασία του περιβάλλοντος στο όποιο δραστηριοποιείται, την πρόληψη της ρύπανσης, την προσπάθεια για διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης και τη διαρκή συμμόρφωση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, έχει προχωρήσει στην καθιέρωση και πιστοποίηση από τον αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης Q-CERT, Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2004, για την παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση και διανομή προϊόντων φυτοπροστασίας και λιπασμάτων.

 

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας μας έχει ως πρωταρχικό στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον. Συνεχές μέλημά μας είναι:

  • Η μείωση των αποβλήτων που παράγουμε.
  • Η μείωση της κατανάλωσης ενεργειακών και φυσικών πόρων.
  • Η μείωση των βλαβερών εκπομπών.
  • Η συνεχής συμμόρφωση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.
  • Η χρήση εξοπλισμού και μέσων νέας - φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας, όπου αυτό είναι εφικτό.
  • Η προώθηση και υιοθέτηση πρακτικών ανακύκλωσης.

 

Για την επίτευξη των ανωτέρω, η εταιρεία ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ: 

  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2004, το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους της εταιρείας. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσω προγραμμάτων επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων.
  • Παρέχει επαρκείς πόρους για την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση: τεχνογνωσία, κατάλληλο εξοπλισμό, ικανό και εκπαιδευμένο προσωπικό.
  • Καθιερώνει Περιβαλλοντικούς σκοπούς και μετρήσιμους στόχους, η υλοποίηση των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παράλληλα, πραγματοποιεί συστηματικές μετρήσεις και αξιολογούνται οι κρίσιμες παράμετροι και διεργασίες, ώστε να εξαλείφονται ή να μειώνονται οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καθώς και η συμμόρφωση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, αποτελούν δέσμευση της Διοίκησης και βασίζονται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων της εταιρείας μας.