ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Μυκητοκτόνα

Acrobat 7,5/66,7 WG

Code: Acrobat 7,5/66,7 WG

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Dimethomorph: 7,5% β/β

Mancozeb: 66,7% β/β 

Βοηθητικές ουσίες: 8,85% β/β

Μορφή:

WG, Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Μείγµα δύο µυκητοκτόνων, του dimethomorph διασυστηµατικού µυκητοκτόνου µε αποπλαστική και διελασµατική κίνηση που ανήκει στη χηµική οµάδα των παραγώγων του κινναµικού οξέος και εµφανίζει αξιόλογη προληπτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση και του mancozeb, μυκητοκτόνου επαφής µε προληπτική δράση.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Short Description

Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής                                        

MAE│ME(β) (ημέρες)

PHI(γ) (ημέρες)   
Καλλιέργειες(α)                   Στόχος                                γραμ./ 100 lt ψεκ. υγρού γραμ. σκευάσματος/ στρ. (max) Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Αμπέλι     

Περονόσπορος (Plasmopara viticola)

200-250 100-200 50-80

Εφαρµογές που αρχίζουν όταν οι βλαστοί έχουν µήκος περίπου 10 εκ., µετά από 14 ηµέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο µετά τη γονιµοποίηση.

4│10-14

 28

Κολοκυνθοειδή: Αγγούρι (Θ+Υ)

Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis)

200-240 100-240 50-100

Εφαρµογές µε την εµφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ηµέρες, εφόσον υπάρχει πρόβληµα.

47-10

7 (Θ)
14 (Υ)

Πατάτα 

Περονόσπορος (Phytophthora infestans)

- 200-240 50-100

Εφαρµογές που αρχίζουν όταν τα φυτά έχουν ύψος περίπου 15-20 εκ., µετά από 10 ηµέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο µετά την γονιµοποίηση.

410-12

14

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

Συνδυάζεται µε αρκετά σκευάσματα όπως: KARATE 5 SC (lamda cyhalothrin), FASTAC 10 SC (alpha cypermethrin), SUMI-ALPHA 5 EC (esfenvalerate), Θείο Βρέξιµο 80 WP, ΤΟΠΑΣ 10 EC (penconazole), SCALA 40 SC (pyrimethanil), OHAYO 50 SC (fluazinam).

Φυτοτοξικότητα:

∆εν προκαλεί φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Οι εφαρµογές γίνονται προληπτικά και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, σε εναλλαγή µε μυκητοκτόνα µε διαφορετικό µηχανισµό δράσης από αυτόν του dimethomorph. Συνιστάται να ακολουθούνται οι οδηγίες των δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων στις περιοχές όπου εφαρμόζονται σχετικά προγράµµατα.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07 

GHS08

GHS09

Συσκευασίες:

Σακούλα

    1 Kg

Ανά 10

Σακούλα  2,5 Kg Ανά 4

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.