ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Μυκητοκτόνα

Diziram 76 WG

Code: Diziram 76 WG

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Ziram 76% β/β
Βοηθητικές 21,65% β/β

Μορφή:

WG, Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Το Ziram είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο για προληπτική εφαρμογή στα Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) για το φουζικλάδιο και την καστανή κηλίδωση και στα Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά) για τον εξώασκο, το κορύνεο και τη φαιά σήψη. Το Ziram παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων και σε ορισμένες περιπτώσεις την ανάπτυξη του μυκηλίου, εμφανίζοντας προληπτική δράση.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Short Description

Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE│ME(β) 

PHI(γ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος                         γραμ./ 100 lt ψεκ. υγρού γραμ. σκευάσματος/ στρ. (max) Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

 

Μηλοειδή: Αχλαδιά

 
Καστανή κηλίδωση (Stemphylium vesicarium)
Φουζικλάδιο (Venturia pyrina)
250-300  300  100-120 Προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια BBCH 10-81 (πράσινης κορυφής, λευκής κορυφής, πτώσης πετάλων, έναρξης ωρίμανσης του καρπιδίου).  

3│7-14

60

Μηλοειδή: Μηλιά

Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis)

Προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια BBCH 10-69 (πράσινης κορυφής, ρόδινης κορυφής, έναρξης πτώσης πετάλων, πλήρους πτώσης πετάλων).

Τέλος άνθησης (πτώση πετάλων)

Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά

Εξώασκος (Taphrina deformans)
Κορύνεο (Stigmina carpophila)

250-300

300

100-120

Προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια BBCH 95-69.
Α) το φθινόπωρο κατά την πτώση των φύλλων,
Β) τέλος χειμώνα – αρχές άνοιξης πριν τη διόγκωση των οφθαλμών, κατά την άνθηση.

3│7-14

Τέλος άνθησης (πτώση πετάλων)

Φαιά σήψη (Monilia laxa)

Στο στάδιο ρόδινης κορυφής, έναρξης πτώσης πετάλων, πλήρους πτώσης πετάλων.

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

Παρατηρήσεις

(1) Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής και το στάδιο ανάπτυξης των φυτών.
(2) Όταν απαιτείται όγκος ψεκαστικού υγρού μεγαλύτερος από 100 λίτρα / στρέμμα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μικρότερη συνιστώμενη δόση ανά 100 λίτρα νερό.
(3) Οι εφαρμογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές όπου αυτές εφαρμόζονται.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα στις ποικιλίες μηλιάς «Golden Delicious» και αχλαδιάς «Κρυστάλλι».

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Λόγω του τρόπου δράσης και του χαμηλού κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η συνδυασμένη εφαρμογή του ή η εναλλαγή του με τα νέα εκλεκτικά και θεραπευτικά μυκητοκτόνα, για διεύρυνση του φάσματος δράσης και για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των νέων θεραπευτικών μυκητοκτόνων.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS05

GHS07

GHS07

GHS08

GHS08

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Κουτί

200 gr

Ανά 24

Σακούλα

    1 Kg

Ανά 20

Σακούλα     2 Kg Ανά 8
Σακούλα     3 Kg Ανά 4
Σακούλα     4 Kg Ανά 4

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.