ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ζιζανιοκτόνα

RiNiDi WG

Code: RiNiDi WG

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Rimsulfuron 2,3% β/β

Nicosulfuron 9,5% β/β

Dicamba (υπό μορφή άλατος νατρίου) 55% β/β

Βοηθητικές ουσίες 27,29% β/β

Μορφή:

WG, Βρέξιμοι κόκκοι

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια αραβοσίτου. Μίγμα τριών διασυστηματικών ζιζανιοκτόνων, το rimsulfuron και το nicosulfuron της ομάδας των Σουλφονυλουριών και το dicamba το οποίο ανήκει στα παράγωγα βενζοϊκού οξέος με ορμονική δράση.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Short Description

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος /Χρόνος Εφαρμογής Μεγ. αριθμός εφαρμ. ανά καλ. περ. /Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες) PHI (β,γ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος γρ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.)
Αραβόσιτος Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια 44 20-40 Νωρίς μεταφυτρωτικά, όταν ο αραβόσιτος έχει 3 – 9 φύλλα. 1 Μ/Ε

(α) Θ = Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ = Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) PHI = Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβαση και συγκομιδής

(γ) Μ/Ε = Μη εφαρμόσιμο

Παρατηρήσεις


1. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά και στο στάδιο της ζωηρής ανάπτυξής.
2. Αποφεύγετε την διασπορά ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες ευαίσθητες καλλιέργειες.
3. Συνιστάται η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού σκευάσματος σε αναλογία 0,1% κατ’ όγκο.
4. Καταπολεμούμενα ζιζάνια:
    Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)
    Βέλιουρας από σπόρο (Sorghum halepense)
    Πλαγιαστό Βλήτο (Amaranthus blitoides)
    Τραχύ Βλήτο (Amaranthus retroflexus)
    Λουβουδιά (Chenopodium album)
    Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria)
    Μαρτιάκος (Senecio vulgaris)
    Στελλάρια (Stellaria media)
    Στύφνο (Solanum nigrum)

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι και σε καλλιέργειες αραβοσίτου που προορίζονται για σποροπαραγωγή.

Διαχείριση Ανθεκτικότητας

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κ.λ.π.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το RiNiDi WG, στον ίδιο αγρό την ίδια περίοδο, να σπέρνεται μόνο αραβόσιτος και αφού πρώτα γίνεται όργωμα.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Mη σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από σιτηρά, πριν περάσουν 6 μήνες από την εφαρμογή του σκευάσματος.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια. Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 30 ημέρες μετά τον ψεκασμό.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

GHS07

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Σακούλα 440 gr  Ανά 12

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.