ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ζιζανιοκτόνα

TERRIFIC 96 EC

Κωδικός: TERRIFIC 96 EC

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

S-metolachlor 96% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 9,9% β/β

Μορφή:

EC, Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και μερικών πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο, στα ζαχαρότευτλα, στο βαμβάκι, στην τομάτα, στην πατάτα, και στον καπνό. H δ.ο. S-metolachlor, απορροφάται κυρίως από το στέλεχος και το κολεόπτιλο και λιγότερο από τις ρίζες. Στα ζιζάνια παρεμποδίζεται η διαίρεση των κυττάρων και την ανάπτυξη βλαστών και ριζών.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

70366/23.12.2019 

Σύντομη περιγραφή

Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος /Χρόνος Εφαρμογής MAE(β) PHI(γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.)
Αραβόσιτος  Ετήσια αγρωστώδη και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια (*) 100-160  30-60 Προφυτρωτικά (σύντομα μετά τη σπορά)  1 ΔΟ
80-100 Νωρίς μεταφυτρωτικά (στάδιο 2-4 φύλλων της καλλιέργειας)
Βαμβάκι Ετήσια αγρωστώδη και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια (*) 100-130 30-60 Προφυτρωτικά (σύντομα μετά τη σπορά) 1 ΔΟ
100 Προσπαρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ)**
Ζαχαρότευτλα Ετήσια αγρωστώδη και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια (*) 80-130 30-60 Προφυτρωτικά (σύντομα μετά τη σπορά) 1 ΔΟ
Καπνός Ετήσια αγρωστώδη και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια (*) 100-130 30-60 Πριν από την μεταφύτευση του καπνού 1 ΔΟ
Πατάτα Ετήσια αγρωστώδη και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια (*) 100-130 30-60 Προφυτρωτικά ως προς τα ζιζάνια και την καλλιέργεια 1 ΔΟ
Τομάτα Ετήσια αγρωστώδη και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια (*) 100-130 30-60 Πριν από την μεταφύτευση της τομάτας 1 ΔΟ

(α) Θ = Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ = Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) 

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) ΔΟ: Το PHI δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής

Παρατηρήσεις

* - Ευαίσθητα ζιζάνια: Echinochloa crus-galli (μουχρίτσα), Digitaria spp.(αιματόχορτο), Setaria spp (σετάρια), Amaranthus spp. (βλήτο), Solanum nigrum (αγριοτοματιά), Portulaca oleracea, (γλυστρίδα), Lolium spp. (ήρα), Capsella bursa-pastoris (καψέλλα), Μatricaria spp. (χαμομήλι), Fumaria spp. (καπνόχορτο).
 - Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Chenopodium album (λουβαδιά), Polygonum persicaria (αγριοπιπεριά), Cyperus esculentus (κίτρινη κύπερη), Stellaria media (στελλάρια).

Παρατηρήσεις:
• ** Στο βαμβάκι, προσπαρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ), σε μη αρδευόμενα (ξηρά εδάφη) το TERRIFIC, συνιστάται να συνδυάζεται με Cotoran 90WG.
• Η μεγάλη δόση εφαρμόζεται σε βαρειά εδάφη.
• Να μην εφαρμόζεται σε τομάτες που σπέρνονται από σπόρο αλλά μόνο σε τομάτες μεταφυτευόμενες.
• Στον αραβόσιτο δεν επιτρέπεται η χρήση για χλωρά ζωοτροφή εάν δεν περάσουν 60 ημέρες από την εφαρμογή.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

Στην πατάτα (προφυτρωτικά ως προς τα ζιζάνια και την καλλιέργεια) το TERRIFIC, μπορεί να συνδυαστεί με το Sencor 70 WG στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις. Στο βαμβάκι προσπαρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5κ.εκ.) το TERRIFIC, μπορεί να συνδυαστεί με το Cotoran 90 WG, στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις. Επίσης προφυτρωτικά στο βαμβάκι το TERRIFIC, μπορεί να συνδυαστεί με το Cotoran 50 SC, στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

-Αν δεν βρέξει σε μία εβδομάδα από την εφαρμογή να επακολουθήσει πότισμα με τεχνητή βροχή.

-Η εφαρμογή του TERRIFIC, δεν πρέπει να γίνεται σε περιοχές όπου οι εδαφοκλιματικές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουν την έκπλυση της δραστικής ουσίας και των μεταβολιτών της στα υπόγεια ύδατα (δηλαδή, σε αμμώδη εδάφη σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση και για την αποφυγή φυτοτοξικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Στον ίδιο αγρό, να μην σπέρνεται ή φυτεύεται άλλη καλλιέργεια, εκτός από τις συνιστώμενες, πριν περάσουν 5 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

GHS07

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη 1 lt  Ανά 12
Δοχείο 5 lt Ανά 4

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
  • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
  • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
  • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
  • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).