ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Μυκητοκτόνα

MORGAN 80 WG

Κωδικός: MORGAN 80 WG

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Captan 80% β/β

Βοηθητικές ουσίες 12,1% β/β

Μορφή:

WG, Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Δρα σε πολλαπλά σημεία.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

60581/06.12.2016

Σύντομη περιγραφή

Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής                                         

MAE│ME(β) (ημέρες)

PHI(γ,δ) (ημέρες)   
Καλλιέργειες(α)    Στόχος                                γραμ./ 100 lt ψεκ. υγρού γραμ. σκευάσματος/ στρ. (max) Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Ακρόδρυα: Αμυγδαλιά**

 **ΧΗΣ

Εξώασκος (Taphrina deformans),

Κλαδοσπορίωση (Venturia carpophila ή cladosporium carpophilum),

Κορύνεο (Wilsonomyces carpophilus),

Πολυστιγμάτωση (Polystigma ochraceum),

Φαιά σήψη (ανθέων και κλάδων) (Monilia sp.),

Φουζίκοκκο ή φόμοψη (Phomopsis amygdali)

 150 180  120  Από την πτώση των φύλλων μέχρι το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 93-69). 4│7-14 ΔΟ

Ακρόδρυα: Καρυδιά**

 **ΧΗΣ

Ανθράκωση (Marssonina juglandis)

150 180 120 Από την πτώση των φύλλων μέχρι το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 93-69). 4│7-14 ΔΟ

Ακρόδρυα: Καστανιά **

 **ΧΗΣ

Ανθράκωση (Mycosphaerella maculiformis)

150 180 120 Από την πτώση των φύλλων μέχρι το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 93-69). 4│7-14 ΔΟ

Ακρόδρυα: Φιστικιά (κελυφωτό φιστίκι)**

 **ΧΗΣ

Αλτερνάρια (Alternaria sp.),

Βοτρυοσφαίρια (Botryosphaeria sp.),

Σεπτόρια (Septoria pistaciae)

150 180 120 Από την πτώση των φύλλων μέχρι το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 93-69). 4│7-14 ΔΟ

Μηλοειδή: Αχλαδιά, Αχλαδομηλιά, Κυδωνιά, Μηλιά

Φουζικλάδιο (Venturia spp.)  180    180 100    

Α) Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης έως το δέσιμο των καρπών.

 

2│7-14

 28   

Β) Εφαρμογές μετά το δέσιμο των καρπών.

 

6│7-14

Γ) Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή.

 

2│7-14

Συνολικά 10 εφαρμογές σε εδάφη με PH<7,5 και μέχρι 6 εφαρμογές για εδάφη με PH>7,5.

Πυρηνόκαρπα: Βερικοκιά

Φαιά σήψη (ανθέων και κλάδων) (Monilia spp.)

150 180 120

Εφαρμογές από την αρχή έως το τέλος της άνθησης.

2│7-14

 21

Πυρηνόκαρπα: Δαμασκηνιά                      

 

Εξώασκος (Taphrina deformans)

300 300  100 

Εφαρμογές από την περίοδο του λήθαργου έως την αρχή της βλάστησης.

2│7-14

 21 

Φαιά σήψη ανθέων και κλάδων (Monilia spp.)

150 180 120

Εφαρμογές από την αρχή έως το τέλος της άνθησης.

2│7-14

Συνολικά 4 εφαρμογές.

Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά*

Εξώασκος (Taphrina deformans)

300 300 100

Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής.

2│7-14

21

Φαιά σήψη (ανθέων και κλάδων) (Monilia spp.)

150 180 120

Εφαρμογές από την αρχή έως το τέλος της άνθησης.         

2│7-14

Φουζίκοκο ή Φόμοψη** (Fusicoccum amygdali ή Phomopsis amygdali)

**ΧΗΣ

300 300 100 Κατά την πτώση των φύλλων (BBCH 93-97). 1

Πυρηνόκαρπα: Κερασιά

Φαιά σήψη (ανθέων και κλάδων) (Monilia spp.)

150 180 120

Εφαρμογές έως το τέλος της άνθησης.                                            

2│7-14

21

Σολανώδη: Τομάτα (Y)

Αλτερναρίωση (Alternaria spp.)

- 190 60-120

Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

4│7-14

21

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) ΔΟ: Το PHI δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής

Παρατηρήσεις

 Παρατηρήσεις:

  • Εφαρμόζεται προληπτικά.
  • Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται να ακολουθούνται τα Προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

  * Συνολικά έως τέσσερις εφαρμογές για την καλλιέργεια της ροδακινιάς.

** ΧΗΣ: Χρήση Ήσσονος Σημασίας: Για τις ανωτέρω χρήσεις ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Λόγω του τρόπου δράσης του (πολλαπλά σημεία) και της χαμηλής πιθανότητας ανάπτυξης ανθεκτικότητας, το MORGAN 80 WG έχει σημαντική θέση σε προγράμματα καταπολέμησης ασθενειών, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Παρόλα αυτά συνίσταται η εναλλαγή με σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

48 ώρες.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS05

GHS08

GHS08

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Κουτί

    100 gr

Ανά 48

Κούτι     750 gr Ανά 20
Κουτί      1,5 Kg Ανά 12

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
  • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
  • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
  • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
  • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).