ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Μυκητοκτόνα

MORGAN 80 WG

Code: MORGAN 80 WG

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Captan 80% β/β

Βοηθητικές ουσίες 12,1% β/β

Μορφή:

WG, Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Δρα σε πολλαπλά σημεία.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Short Description

Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής                                         

MAE│ME(β) (ημέρες)

PHI(γ,δ) (ημέρες)   
Καλλιέργειες(α)    Στόχος                                γραμ./ 100 lt ψεκ. υγρού γραμ. σκευάσματος/ στρ. (max) Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Ακρόδρυα: Αμυγδαλιά**

 **ΧΗΣ

Εξώασκος (Taphrina deformans),

Κλαδοσπορίωση (Venturia carpophila ή cladosporium carpophilum),

Κορύνεο (Wilsonomyces carpophilus),

Πολυστιγμάτωση (Polystigma ochraceum),

Φαιά σήψη (ανθέων και κλάδων) (Monilia sp.),

Φουζίκοκκο ή φόμοψη (Phomopsis amygdali)

 150 180  120  Από την πτώση των φύλλων μέχρι το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 93-69). 4│7-14 ΔΟ

Ακρόδρυα: Καρυδιά**

 **ΧΗΣ

Ανθράκωση (Marssonina juglandis)

150 180 120 Από την πτώση των φύλλων μέχρι το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 93-69). 4│7-14 ΔΟ

Ακρόδρυα: Καστανιά **

 **ΧΗΣ

Ανθράκωση (Mycosphaerella maculiformis)

150 180 120 Από την πτώση των φύλλων μέχρι το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 93-69). 4│7-14 ΔΟ

Ακρόδρυα: Φιστικιά (κελυφωτό φιστίκι)**

 **ΧΗΣ

Αλτερνάρια (Alternaria sp.),

Βοτρυοσφαίρια (Botryosphaeria sp.),

Σεπτόρια (Septoria pistaciae)

150 180 120 Από την πτώση των φύλλων μέχρι το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 93-69). 4│7-14 ΔΟ

Μηλοειδή: Αχλαδιά, Αχλαδομηλιά, Κυδωνιά, Μηλιά

Φουζικλάδιο (Venturia spp.)  180    180    6 100    

Α) Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης έως το δέσιμο των καρπών.

 

2│7-14

 28   

Β) Εφαρμογές μετά το δέσιμο των καρπών.

 

6│7-14

Γ) Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή.

 

2│7-14

Συνολικά 10 εφαρμογές σε εδάφη με PH<7,5 και μέχρι 6 εφαρμογές για εδάφη με PH>7,5.

Πυρηνόκαρπα: Βερικοκιά

Φαιά σήψη (ανθέων και κλάδων) (Monilia spp.)

150 180 120

Εφαρμογές από την αρχή έως το τέλος της άνθησης.

2│7-14

 21

Πυρηνόκαρπα: Δαμασκηνιά                      

 

Εξώασκος (Taphrina deformans)

300 300  100 

Εφαρμογές από την περίοδο του λήθαργου έως την αρχή της βλάστησης.

2│7-14

 21 

Φαιά σήψη ανθέων και κλάδων (Monilia spp.)

150 180 120

Εφαρμογές από την αρχή έως το τέλος της άνθησης.

2│7-14

Συνολικά 4 εφαρμογές.

Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά*

Εξώασκος (Taphrina deformans)

300 300 100

Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής.

2│7-14

21

Φαιά σήψη (ανθέων και κλάδων) (Monilia spp.)

150 180 120

Εφαρμογές από την αρχή έως το τέλος της άνθησης.         

2│7-14

Φουζίκοκο ή Φόμοψη** (Fusicoccum amygdali ή Phomopsis amygdali)

**ΧΗΣ

300 300 100 Κατά την πτώση των φύλλων (BBCH 93-97). 1

Πυρηνόκαρπα: Κερασιά

Φαιά σήψη (ανθέων και κλάδων) (Monilia spp.)

150 180 120

Εφαρμογές έως το τέλος της άνθησης.                                            

2│7-14

21

Σολανώδη: Τομάτα (Y)

Αλτερναρίωση (Alternaria spp.)

- 190 60-120

Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

4│7-14

21

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) ΔΟ: Το PHI δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής

Παρατηρήσεις

 Παρατηρήσεις:

  • Εφαρμόζεται προληπτικά.
  • Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται να ακολουθούνται τα Προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

  * Συνολικά έως τέσσερις εφαρμογές για την καλλιέργεια της ροδακινιάς.

** ΧΗΣ: Χρήση Ήσσονος Σημασίας: Για τις ανωτέρω χρήσεις ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Λόγω του τρόπου δράσης του (πολλαπλά σημεία) και της χαμηλής πιθανότητας ανάπτυξης ανθεκτικότητας, το MORGAN 80 WG έχει σημαντική θέση σε προγράμματα καταπολέμησης ασθενειών, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Παρόλα αυτά συνίσταται η εναλλαγή με σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

48 ώρες.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS05

GHS08

GHS08

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Κουτί

    100 gr

Ανά 48

Κούτι     750 gr Ανά 20
Κουτί      1,5 Kg Ανά 12

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.