ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Μυκητοκτόνα

METMAN MZ 8/64 WP

Code: METMAN MZ 8/64 WP

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Metalaxyl 8% β/β + Mancozeb 64% β/β
Βοηθητικές ουσίες 16,3% β/β

Μορφή:

WP, Βρέξιμη σκόνη

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση.
Περιέχει τις δραστικές ουσίες metalaxyl και mancozeb.
Το metalaxyl είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο που αναστέλλει την ανάπτυξη του παθογόνου και το σχηματισμό σπορίων παρεμποδίζοντας την πρωτεϊνική σύνθεση των μυκήτων. Η πρόσληψη της δραστικής είναι ταχεία μετά την εφαρμογή και η ακροπεταλική κυρίως κίνηση επιτρέπει την προστασία της νεαρής βλάστησης.
Το mancozeb είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο επαφής που δρα εμποδίζοντας τον κυτταρικό μεταβολισμό των μυκήτων σε πολλά σημεία.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Short Description

Βρέξιμη σκόνη (WP)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος / Χρόνος Εφαρμογής

MAE│ME(β) (ημέρες)

PHI(γ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος γραμ./ 100 lt ψεκ. υγρού γραμ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Αμπέλι Περονόσπορος (Plasmopara viticola) 250-625 250 40-100 Οι εφαρμογές αρχίζουν από την έκπτυξη 4 φύλλων μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης (BBCH 14-81). 2│10  28
Βιομηχανικά Φυτά: Καπνός

Περονόσπορος (Peronospora hyoscyami)

250-625 250 40-100 Οι εφαρμογές αρχίζουν από την έκπτυξη 2 φύλλων μέχρι το τέλος της ωρίμανσης των σπόρων (BBCH 12-89). 3│10 21
Πατάτα

Περονόσπορος (Phytophthora infestans)

Αλτερναρίωση (Alternaria solani)

250-625 250 40-100 Οι εφαρμογές αρχίζουν από την έκπτυξη 4 φύλλων μέχρι το τέλος της άνθησης της πρώτης ταξιανθίας (BBCH 14-69). 4│10 21
Σολανώδη (Θ+Υ): Μελιτζάνα, Τομάτα

Περονόσπορος (Phytophthora infestans)

250-325 250 40-100 Οι εφαρμογές αρχίζουν από την έκπτυξη 4 φύλλων μέχρι την ωρίμανση του 70% των καρπών (BBCH 14-87). 4│10 21

(α) Θ = Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ = Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις:

1. Οι εφαρμογές πρέπει να αρχίζουν προληπτικά όταν το επίπεδο της προσβολής είναι χαμηλό.
2. Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής μπορεί να μειωθεί εάν βρέξει ή αν ακολουθήσει πότισμα εντός δυο (2) ωρών από τον ψεκασμό.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

Να μην συνδυάζεται με άλλα προϊόντα.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες, δόσεις και χρόνο εφαρμογής.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:
- Συνιστάται η εναλλαγή στις εφαρμογές με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης (να μην περιέχουν δραστικό συστατικό της ομάδας των φαινυλαμιδίων) προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας των μυκήτων.
- Συνιστάται η εφαρμογή του στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των καλλιεργειών για καλύτερα αποτελέσματα της διασυστηματικής δράσης του σκευάσματος.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

19 ημέρες για την καλλιέργεια του αμπελιού.
Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

GHS08

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Σακούλα    500 gr Ανά 20
Σακούλα 1.250 gr Ανά 16

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.