ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ειδικά Προϊόντα

VAPAM FORTE 51 SL

Code: VAPAM FORTE 51 SL

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Metam sodium 51% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 57,9% β/β

Μορφή:

SL, Πυκνό Διάλυμα

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Απολυμαντικό για την απολύμανση εδάφους, πριν την εγκατάσταση των καλλιεργειών. Καταπολεμά ορισμένους νηματώδεις, μύκητες εδάφους και βλαστάνοντες σπόρους ζιζανίων. Δρα με τους ατμούς ισοθειοκυανικού μεθυλίου που παράγονται κατά τη διάσπασή του στο έδαφος.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Short Description

Πυκνό Διάλυμα (SL)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Μέγιστη Δόση Εφαρμογής/ Τρόπος Εφαρμογής

MAE(β)

PHI(γ,δ) (ημέρες)
Πεδίο Εφαρμογής(α) Στόχος

Απολύμανση εδάφους πριν την εγκατάσταση των καλλιεργειών: Λαχανικά και καλλωπιστικά (Υ)

Νηματώδεις (Εκτός από τους κυστονηματώδεις όπως του γένους Heterodera).
 
Μύκητες εδάφους
Βερτιτσίλλιο (Verticillium spp.),
Πύθιο (Pythium spp.),
Ριζοκτόνια (Rhizoctonia spp.),
Σκληρωτίνια (Sclerotinia spp.),
Φουζάριο (Fusarium spp.),
Φυτόφθορα (Phytophthora spp.).
 
Ζιζάνια
Βλαστάνοντες σπόροι ετήσιων ζιζανίων σε βάθος μέχρι 25 εκ. (όπως Λουβουδιά, Νεραγριάδα, Γλυστρίδα, Σετάρια, Αγριοτοματιά, Βέλιουρας, Οξαλίδα, κλπ.)

Εφαρμογή με έγχυση στο έδαφος ή μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης με δόση 30 λίτρα / στρέμμα ή 300κ.εκ. / 10 τετραγωνικά μέτρα εδάφους.

1 εφαρμογή κάθε τρίτο έτος στο ίδιο έδαφος

Μ/Ε

Απολύμανση εδάφους πριν την εγκατάσταση των καλλιεργειών: Λαχανικά και Καλλωπιστικά (Θ), Σπορεία καπνού σε θερμοκήπιο

Εφαρμογή μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης με δόση 120 λίτρα / στρ. ή 1,2 λίτρα / 10 τετραγωνικά μέτρα εδάφους.

Μ/Ε

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) Μ/Ε: Μη Εφαρμόσιμο

Παρατηρήσεις

  • Αφού περάσουν τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος πρέπει να γίνει ένα επιφανειακό φρεζάρισμα, για να αεριστεί το χώμα, χωρίς όμως να ανακατευτεί με μη απολυμασμένο χώμα.
  • Εφαρμογή με έγχυση: Μην το χρησιμοποιείται σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων από άλλες καλλιέργειες. Εάν μετά την εφαρμογή του σκευάσματος επικρατεί ξηρασία πρέπει να γίνουν ελαφρά ποτίσματα τις επόμενες μέρες.
  • Εφαρμογή μέσω της στάγδην άρδευσης: Το ειδικό πλαστικό να παραμένει μετά την εφαρμογή κατά τη διάρκεια της περιόδου αναμονής πριν τη  σπορά ή τη φύτευση.
  • Εφαρμογή σε θερμοκήπια: Δεν θα πρέπει να υπάρχουν άλλες καλλιέργειες.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

Το σκεύασμα δε συνδυάζεται με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Εφαρμόζεται μόνο του.

Φυτοτοξικότητα:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις γειτονικές ή τις καλλιέργειες που ακολουθούν, εφόσον τηρούνται αυστηρά οι συνιστώμενες οδηγίες και δόσεις εφαρμογής.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Μην το χρησιμοποιείτε όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 32οC.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

α) 15 ημέρες σε εδάφη ελαφρά ή μέσης σύστασης.
β) 20 ημέρες σε εδάφη βαριά, υγρά και συνεκτικά
γ) 30 ημέρες αν κατά την εφαρμογή του και μετά από αυτήν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να ελεγχθεί εάν έχουν εναπομείνει ατμοί στο έδαφος πριν την σπορά ή τη φύτευση καλλιεργειών είναι απαραίτητη η διεξαγωγή ελέγχου βλαστικότητας/cress test (δοκιμή με τη χρήση ευαίσθητων σπόρων κάρδαμου).

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Για μη προστατευόμενα άτομα:
- 24 ώρες στον αγρό.
- 14 ημέρες στο θερμοκήπιο μετά από πλήρη αερισμό.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να εισέρθουν για τον αερισμό του θερμοκηπίου 7 ημέρες μετά την εφαρμογή (πριν την λήξη του χρονικού διαστήματος ασφαλείας) αλλά με προστασία 98% (να φορούν ανθεκτικά στα χημικά γάντια και μπότες, βαμβακερή φόρμα, μάσκα προσώπου με φίλτρο ενεργού άνθρακα (A2B2 – P3) για αέρια και οργανικούς ατμούς, με σημείο ζέσεως > 65°C) και πρέπει μετά το πέρας της εργασίας τους να ξανακλείνουν τις πόρτες εισόδου των θερμοκηπίων μέχρι την ολοκλήρωση του αερισμού τους.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS05

GHS05

GHS07

GHS07

GHS08

GHS08

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Δοχείο       5 lt Ανά 4 

Δοχείο

    10 lt

 

Δοχείο

    20 lt

 

Βαρέλι   200 lt  
Δεξαμενή 1000 lt  

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.