Ανακλήθηκε με την υπ' αρ. 7896/76295/12.07.2017 απόφαση, η άδεια διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου σκευάσματος (τρωκτικοκτόνο) KILLER AB.

Για τα υπάρχοντα αποθέματά του ανωτέρω σκευάσματος, ισχύουν τα παρακάτω:

1. Επιτρέπεται η τιμολόγηση των αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς όλα τα σημεία πώλησης μέχρι και έξι (6) μήνες από την υπογραφή της παραπάνω απόφασης (δηλαδή, έως 11/01/2018).

2. Η διάθεση των παραπάνω αποθεμάτων από τα σημεία πώλησης προς τους καταναλωτές/χρήστες, θα επιτρέπεται ως ακολούθως:

(2α) Σκευάσματα τα οποία προορίζονται για χρήση από το ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες), θα μπορούν να διατίθενται στο ευρύ κοινό το αργότερο μέχρι την 01/03/2018.

(2β) Σκευάσματα τα οποία προορίζονται για χρήση από επαγγελματίες χρήστες, θα μπορούν να διατίθενται το αργότερο μέχρι και ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της παραπάνω απόφασης (δηλαδή έως την 11/07/2018).

3. Τυχόν αδιάθετες ποσότητες αποθεμάτων που προορίζονται για χρήση από το ευρύ κοινό μετά την 01/03/2018 και για χρήση από επαγγελματίες χρήστες μετά την 12/07/2018, θα συγκεντρώνονται από τον κάτοχο της έγκρισης για επανεξαγωγή ή ασφαλή καταστροφή, με δαπάνες και ευθύνη αυτού.

Τέλος να σημειωθεί ότι, σύντομα θα διατίθεται από την ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ το προϊόν KILLER NEO (brodifacoum 0,0029% β/β, αρ. έγκρισης: ΤΠ14-0124), το οποίο προορίζεται τόσο για Επαγγελματική όσο και Μη επαγγελματική χρήση (χρήση από το ευρύ κοινό).

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (τηλ. 210 5550431) ή με τους κατά τόπους γεωπόνους της εταιρίας μας.