Εκδόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η ΥΑ 8670/83089/01.08.2017 (ΑΔΑ: 6Ε9Α4653ΠΓ-2Γ9), η οποία τροποποιεί την ΥΑ 9497/104760/20.08.2014 ΦΕΚ (Β΄2310) σχετικά με τη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ΦΠ).

Σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής συνταγής χρήσης ΦΠ, ολοκληρώνεται και τίθεται σε εφαρμογή την 18η Σεπτεμβρίου 2017. Η συνταγή χρήσης ΦΠ εκδίδεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής και αφορά τη λιανική πώληση ενός ή περισσοτέρων ΦΠ, τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από επαγγελματίες χρήστες (κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή οι κάτοχοι κατάλληλου τίτλου σπουδών, όπως αυτοί ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία), είτε για προληπτικούς είτε για θεραπευτικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με τον ν.4036/2012 (άρθρο 35, παρ. 5α), προϋπόθεση για τη λιανική πώληση ΦΠ σε επαγγελματία χρήστη είναι η έκδοση συνταγής χρήσης, η όποια εκδίδεται από επιστήμονα που πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 35, παρ. 1β του παραπάνω νόμου.

Η συνταγή χρήσης ΦΠ προορίζεται για συγκεκριμένο στόχο φυτοπροστασίας ή ομάδα στόχων σύμφωνα με την ορθή πρακτική φυτοπροστασίας. Στη συνταγή χρήσης, καταγράφεται η δοσολογία και ο χρόνος επέμβασης, με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται αποδεκτή αποτελεσματικότητα με την ελάχιστη αναγκαία ποσότητα.

Στην ΥΑ 8670/83089/01.08.2017, προσαρτάται και το υπόδειγμα του εντύπου της συνταγής χρήσης ΦΠ.

Επισημαίνεται ότι:

Η συνταγή χρήσης ΦΠ είναι απαραίτητη για όλες τις προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές χρήσεις των ΦΠ και σε όλες τις καλλιέργειες, με τις παρακάτω εξαιρέσεις:

1) τα αρωματικά φυτά,
2) τα ανθοκομικά φυτά,
3) τα δασικά είδη,
4) τις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας, όπως αυτές ορίζονται στην ΥΑ 10088/115732/26.09.2013 και για τις οποίες ισχύει η υποχρέωση τήρησης της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των ΦΠ, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.4036/2012,
5) την περίπτωση του άρθρου 35, παρ. 5δ του ν.4036/2012 (μεγέθη συσκευασίων ΦΠ που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν υπερβαίνει τα 1.000 τ.μ. και τα οποία δεν φέρουν εικονόγραμμα κινδύνου νεκροκεφαλή με διασταυρούμενα οστά), όπου, είτε εκδίδεται συνταγή είτε, τη στιγμή της πώλησης, γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή στο ειδικό έντυπο της πώλησης των ΦΠ, η οποία υπέχει θέση συνταγής χρήσης ΦΠ, αναφέροντας πλήρως τα στοιχεία του επιστήμονα που την εξέδωσε. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, ο υπεύθυνος επιστήμονας ή/και ο υπάλληλος - πωλητής που διενέργησε την πώληση υποχρεούται να παρέχει στον ενδιαφερόμενο ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τη χρήση ΦΠ, ιδίως σχετικά με τις πηγές κινδύνου, την έκθεση, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, το χειρισμό και την εφαρμογή, καθώς και την ασφαλή τους διάθεση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα απόβλητα, καθώς και σχετικά με εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου (ν.4036/2012, άρθρο 35, παρ. 5δ).