Χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 9893/9519/13.09.2017 Απόφαση, κατά παρέκκλιση έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τον Καν. 1107/2009, άρθρο 53, στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη δ.ο. (φυτορυθμιστική ουσία) mepiquat chloride (προϊόν ΕΛΛΑΓΡΕΤΕ ΑΒΕΕ: HEDIX 5SL).

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, και κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην οριστική έγκριση (αρ. 8211) διάθεσης στην αγορά του προϊόντος, το HEDIX 5SL μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε βαμβάκι το οποίο προορίζεται για την παραγωγή προϊόντων με σκοπό την κατανάλωση από ανθρώπους ή ζώα, συμπεριλαμβανομένων των επεξεργασμένων τροφίμων/ζωοτροφών/ζωικών προϊόντων, αποκλειστικά εντός της ελληνικής επικράτειας.

Η παραπάνω παρέκκλιση ισχύει από 01/08/2017 έως 28/11/2017.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τεχνικό Τμήμα της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (τηλ. 210 5550431).