Επανεγκρίθηκε με την Απόφαση 12271/118694/21.11.2017 το φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) MODETT 25/28 SE (terbuthylazine 25% + dimethenamid-p 28% β/ο) (Αρ. έγκρισης: 70254/21.11.2017).

Με την ίδια απόφαση, ανακαλείται η προηγούμενη έγκριση (αριθ. 7907/29.12.2008) του προϊόντος.

Το MODETT 25/28 SE είναι προφυτρωτικό ή μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Είναι προϊόν της BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. και συνδιανέμεται στην ελληνική αγορά και από την ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ.

Για τυχόν υπάρχοντα αποθέματα με την παλιά ετικέτα, ισχύουν τα παρακάτω:

1. Επιτρέπεται η τιμολόγηση του σκευάσματος από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 3 μήνες ακόμη την υπογραφή της παραπάνω απόφασης (δηλαδή έως 20/02/2018).
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων για έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παραπάνω απόφασης (δηλαδή έως 20/05/2018).
3. Επιτρέπεται τη χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα επιπλέον έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω (δηλαδή έως 20/05/2019).
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες του σκευάσματος μετά το πέρας των προθεσμιών που αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει να επιστραφούν στον υπεύθυνο για τη διάθεση του σκευάσματος στην αγορά για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τεχνικό Τμήμα της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (τηλ. 210 5550431).