Τροποποιούνται από την 01/03/2018, με την Αριθ. Πρωτ.: 2074/29857/26.02.2018 Απόφαση, οι οριστικές εγκρίσεις των βιοκτόνων (τρωκτικοκτόνων) σκευασμάτων με περιεκτικότητα 0,005% ως προς τον τελικό χρήστη, και συγκεκριμένα απαγορεύεται η διάθεση όλων των συσκευασιών τους στο ευρύ κοινό (ερασιτεχνική χρήση).

Για τα σκευάσματα που αναφέρονται στη συννημένη υπουργική απόφαση, όλες οι εγκεκριμένες συσκευασίες τους από την 01/03/2018 θα πρέπει να διατίθενται αποκλειστικά σε επαγγελματίες χρήστες που διαθέτουν σχετική άδεια απεντομώσεων-μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το κείμενο της ετικέτας όλων των συσκευασιών των σκευασμάτων αυτών, θα πρέπει να αναφέρει υποχρεωτικά την φράση «ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

Η παραπάνω τροποποίηση οφείλεται στο γεγονός ότι σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2016/1179 (9th ATP), η ταξινόμηση των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων δραστικών ουσιών chlorοphacinone, bromadiolone, brodifacoum, difenacoum, coumatetralyl, flocumafen, αλλάζει σε «Τοξικό για την αναπαραγωγή/ Κατηγορία 1Β» όταν το ποσοστό τους στο τελικό προϊόν είναι ίσο ή υψηλότερο του 0,003% (30 ppm). Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 19(4) του Κανονισμού (ΕΕ) 528/2012, τα βιοκτόνα σκευάσματα που περιέχουν δραστικές ουσίες οι οποίες ταξινομούνται ως Τοξικές για την αναπαραγωγή (Κατηγορίες Ι και Β), απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά για χρήση από το ευρύ κοινό (ερασιτεχνική χρήση) και μπορεί να διατίθενται μόνο σε επαγγελματίες χρηστές.

Η καταληκτική ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 2016/1179 είναι η 01/03/2018. Κατά συνέπεια από την 01/03/2018:

1. Απαγορεύεται η χρήση από το ευρύ κοινό (ερασιτέχνες χρήστες), τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων που περιέχουν τις παραπάνω δραστικές ουσίες σε ποσοστό ίσο ή υψηλότερο του 0,003% (30 ppm).

2. Η διάθεση των σκευασμάτων που περιέχουν τις παραπάνω δραστικές ουσίες σε ποσοστό ίσο ή υψηλότερο του 0,003% (30 ppm), θα γίνεται μόνο για χρήση από επαγγελματίες χρήστες (συνεργεία απεντόμωσης μυοκτονίας που κατέχουν σχετική άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

3. Οι ετικέτες όλων των τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων (ανεξάρτητα το μέγεθος συσκευασίας), θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τη νεότερη ταξινόμηση και σήμανση, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2016/1179 (εικονόγραμμα κινδύνου GH08, δήλωση επικινδυνότητας Η360D, προειδοποιητική λέξη «Κίνδυνος».

Από την εταιρία μας διατίθενται τα σκευάσματα: BONIRAT PASTA BAIT (difenacoum 0.005% β/β) και GARDENTOP PELLET (bromadiolone 0.005% β/β), με αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας ΤΠ14-0002/06.03.2012 και ΤΠ14-0027/20.06.2013, αντίστοιχα. Τα δυο αυτά προϊόντα θα διατίθεται άμεσα με τη νέα σήμανση, σύμφωνη με τις απαιτήσεις που αναφέρονται παραπάνω, και μόνο σε επαγγελματίες χρήστες (συνεργεία απεντόμωσης μυοκτονίας που κατέχουν σχετική άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), ενώ το προϊόν BONIRAT PASTA BAIT θα διατίθενται σύντομα και με συγκέντρωση δ.ο. 0,0029%, με την εμπορική ονομασία BONITOP NEXT PASTA FLUO (difenacoum 0.0029% β/β), προοριζόμενο για χρήση από επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες (ευρύ κοινό).

Για τυχόν αποθέματα των σκευασμάτων αυτών που βρίσκονται ήδη στα καταστήματα λιανικής, τιμολογημένα πριν την 01/03/2018, δίδεται περίοδος χάριτος 90 ημερών (μέχρι 30/5/2018) για την τελική διάθεση τους μόνο σε επαγγελματίες χρήστες, χωρίς να απαιτηθεί αλλαγή στην ετικέτα τους ώστε αυτή να είναι σύμφωνη με την νέα CLP που ορίζεται στον Καν. (ΕΕ) 2016/1179.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τεχνικό Τμήμα της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (τηλ. 210 5550431).