Ανακαλούνται, από 16-02-2020, οι εγκρίσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τη δραστική ουσία chlorpyrifos, σε εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/18, σύμφωνα με τον οποίο δεν ανανεώθηκε η έγκρισης της εν λόγω δραστικής ουσίας.

Από την ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διακινούνται τα προϊόντα με τις εμπορικές ονομασίες DUCLOR 48 EC (chlorpyrifos 48% β/ο, αριθ. έγκρισης 1805/26.03.1999) και HURRICANE 5 GR (chlorpyrifos 5% β/β, αριθ. έγκρισης 1925/14.02.2002), τα οποία ανακαλούνται με τις υπ. αριθ. 561/14612/16.01.2020 και 546/14505/16.01.2020 Αποφάσεις, αντίστοιχα.

Όσον αφόρα στη διάθεση των αποθεμάτων:

1. Επιτρέπεται η τιμολόγηση των σκευασμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων έως 07-03-2020.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων των σκευασμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης έως 27-03-2020.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων των σκευασμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες έως 16-04-2020.
4. Οι τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες των σκευασμάτων μετά το πέρας των ορισθεισών προθεσμιών, να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τεχνικό τμήμα της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (τηλ. 210 555 0431) και με τους κατά τόπους τομεάρχες γεωπόνους της εταιρείας μας.