Τροποποιείται με την με αρ. 10128/245567/01-10-2019 Απόφαση η με αριθ. 6999/167199/05.07.2019 Απόφαση ανάκλησης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) DIMETHOL PROGRESS 40 EC (dimethoate 40% β/ο).

Κατόπιν της ανωτέρω τροποποίησης, η ημερομηνία ανάκλησης την με αριθ. 14391 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος DIMETHOL PROGRESS 40 EC (dimethoate 40% β/ο) είναι η 31/12/2019, ενώ, οι περιόδοι χάριτος, διαμορφώνονται πλέον ως εξής:

1. Επιτρέπεται η τιμολόγηση του σκευάσματος από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων έως 29/02/2020.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης έως 31/05/2020.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες έως 30/06/2020.

Οι τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες του σκευάσματος μετά το πέρας των προθεσμιών που αναφέρονται παραπάνω, να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τεχνικό τμήμα της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (τηλ. 210 555 0431) και με τους κατά τόπους τομεάρχες γεωπόνους της εταιρείας μας.