Ανακαλείται, από 03-07-2020, με την υπ. αρ. 6552/178152/03.07.2020 Απόφαση, η με αριθ. 60814 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ΘΕΙΟΧΑΛΚΙΝΗ 1 DP (sulphur 40% + copper oxychloride 4%).

Όσον αφόρα στη διάθεση των αποθεμάτων:

1. Επιτρέπεται η τιμολόγηση του σκευάσματος από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων έως 03-07-2020.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης έως 30-05-2021.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες έως 29-06-2021.
4. Οι τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες των σκευασμάτων μετά το πέρας των ορισθεισών προθεσμιών, να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τεχνικό τμήμα της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (τηλ. 210 555 0431) και με τους κατά τόπους τομεάρχες γεωπόνους της εταιρείας μας.