Τροποποιείται, με την αρ. πρωτ. 6144/167429/27.08.2020 Απόφαση του ΥΑΑΤ, η άδεια διάθεσης στην αγορά του μυκητοκτόνου FOLLOW 80 WG (folpet 80% β/β).

Συγκεκριμένα, μεταξύ των λοιπών τροποποιήσεων, στο φάσμα του προϊόντος προστίθεται η καλλιέργεια της Τομάτας (Θερμοκηπίου κλειστού τύπου) για τον έλεγχο του Περονόσπορου (Phytophthora Infestans).

Μπορείτε να δείτε εδώ πληροφορίες για το προϊόν όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την ανωτέρω τροποποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τεχνικό τμήμα της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (τηλ. 210 555 0431).