Επαναχορηγήθηκε έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (απολυμαντικό εδάφους) VAPAM FORTE 51 SL (δ.ο. metam sodium), σύμφωνα με την ΥΑ 2491/29937/ 13.03.2015.

Επιπλέον, σύμφωνα με την υπ. αρ. 2497/29946/13.03.2015 (ΑΔΑ: ΩΝ58465ΦΘΗ-Ψ7Ω) Απόφαση του Υπουργείου Π.Α.Π.Ε., τροποποιήθηκε η ΥΑ 11985/135189/27.10.2014, σχετικά με την ανάκληση έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων με δ.ο. metam sodium.

Σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση, επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων των σκευασμάτων από τις επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων έως τις 30/06/2015. Επιπλέον, τίθενται πλέον οι παρακάτω περιορισμοί στη χρήση των σκευασμάτων που περιέχουν metam sodium, οι οποίοι ισχύουν και για τα ήδη υπάρχοντα αποθέματα τα οποία πιθανόν διαθέτουν τα καταστήματα λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

α) Η εφαρμογή του προϊόντος γίνεται είτε με ειδικούς εγχυτήρες στον αγρό, είτε με την στάγδην άρδευση στον αγρό και στο θερμοκήπιο μετά από κάλυψη του εδάφους με πλαστικό.

β) Η μέγιστη δόση εφαρμογής στον αγρό τα 15,3 κιλά δ.ο. ανά στρέμμα.

γ) Επιτρέπεται μία μόνο εφαρμογή του προϊόντος κάθε τρίτο έτος στο ίδιο έδαφος.

Σε περίπτωση που τα καταστήματα λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων διαθέτουν αποθέματα του προϊόντος VAPAM FORTE 51 SL, παρακαλούμε όπως ενημερώσουν την εταιρεία μας άμεσα, ώστε να τους αποσταλεί η νέα ετικέτα του προϊόντος στην οποία περιέχονται οι παραπάνω περιορισμοί. Η ετικέτα αυτή, θα πρέπει να επικολληθεί κατά τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στις συσκευασίες των ήδη υπαρχόντων αποθεμάτων.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες, επιτρέπεται έως τις 30/06/2016 με προϋπόθεση τη συμμόρφωση με τους παραπάνω περιορισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τεχνικό Τμήμα της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (Τηλ. 210 5550431).