Τροποποιήθηκε/ επεκτάθηκε το φάσμα δράσης του μυκητοκτόνου COACH® PLUS 4/7,2 EC (Pyraclostrobin 4% β/ο + Dimethomorph 7,2 % β/ο), σύμφωνα με την απόφαση 3644/42939/ 11-6-2015.

Στο φάσμα δράσης του προϊόντος, προστίθεται και το καρπούζι (υπαίθρου).

Βρείτε εδώ τη σχετική Απόφαση τροποποίησης.