Εκδόθηκε η οριστική έγκριση (αρ. έγκρισης ΤΠ14-0102, ημ. λήξης 27-01-2019) του βιοκτόνου KILLER AB (brodifacoum 0.005 % β/β).

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση (Αριθ. 8021/92074/13-10-2015).

Για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος (δηλαδή με ετικέτα που αναφέρεται στην προηγούμενη έγκριση):

α. Επιτρέπεται η τιμολόγηση από την ΕΛΛΑΓΡΕΤ προς όλα τα σημεία πώλησης έως και 12/4/2016.

β. Δίνεται επιπλέον χρόνος ενός έτους (έως 13/10/2016) για την πώληση τους από τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση τους από τους καταναλωτές.

Τυχόν αδιάθετες ποσότητες μετά την 13/10/2016 συγκεντρώνονται από τον κάτοχο της έγκρισης για επαναεξαγωγή ή ασφαλή καταστροφή, με δαπάνες και ευθύνη αυτού.