Χορηγήθηκε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) COTOLINT 50 SC (fluometuron 50% β/ο) (Αρ. νέας άδειας: 70142/ 30-11-2015). Στη νέα έγκριση, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και κάποιες αλλαγές στον τρόπο και το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος.

Βρείτε εδώ τη σχετική Απόφαση έγκρισης (αρ. πρωτ. 11562/132590). 

Η προηγούμενη έγκρισης κυκλοφορίας του προϊόντος με αριθ. 7557, ανακαλείται.

Όσον αφορά στα αποθέματα που φέρουν ετικέτα με τον παλιό αριθμό έγκρισης (7557), ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της νέας έγκρισης (30/11/2015) η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τρεις μήνες (δηλαδή έως 29-2-2016).

2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης για έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως 31-5-2016).

3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω (έως 31-5-2017).

4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την 31-5-2017, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.