Χορηγήθηκε έγκριση (Αρ. έγκρισης: 60.500 27-1-2016) στο μυκητοκτόνο RIZA 200 EC (δραστική ουσία: tebuconazole), σύμφωνα με την Απόφαση 11087/126918 π.ε./ 27-1-2016.

Το RIZA 200 EC είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο και ρυθμιστής ανάπτυξης (για την καλλιέργεια της ελαιοκράμβης), της ομάδας των DMIs, (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors - DMIs).

Βρείτε εδώ αναλυτικότερες πληροφορίες για το προϊόν και το φάσμα δράσης του.