Τροποποιείται, σύμφωνα με την ΥΑ 3345/38771/13.04.2016, το φάσμα δράσης του προϊόντος REVOLVER 1.8 EC (Abamectin 1,8% β/ο), καθώς σύμφωνα με τον Κανονισμό 2015/2075/ΕΕ (όπως αυτός διορθώθηκε στις 01/12/2015) θεσπίζονται νέα MRLs για την αβαμεκτίνη (Abamectin) σε μια σειρά καλλιεργειών.

Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για την εφαρμογή του σκευάσματος REVOLVER 1.8 EC, σύμφωνα με τις νέες οδηγίες χρήσεως, έτσι ώστε τα γεωργικά προϊόντα που πρόκειται να διακινηθούν (είτε αυτούσια είτε μετά από επεξεργασία) μετά την 09/06/2016, να συμμορφώνονται με τα νέα MRLs.

Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αφορούν:

  1. Προστίθεται η φράση «Το σκεύασμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εδώδιμες καλλιέργειες θερμοκηπίου κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο - Φεβρουάριο), εξαιρούνται οι καλλιέργειες της τομάτα και της μελιτζάνας».
  2. Αφαιρούνται από το φάσμα δράσης το Σέλινο θερμοκηπίου, το Ραδίκι θερμοκηπίου και το Αντίδι/Σκαρόλα αγρού.
  3. Προστίθεται ο Τετράνυχος στην καλλιέργεια του Μαϊντανού (ως διεύρυνση σε χρήση ήσσονος σημασίας).
  4. Προστίθεται, μετά τις 09/06/2016, στο φάσμα δράσης η καλλιέργεια της Καρυδιάς, για τους παρακάτω στόχους: Τετράνυχος (Tetranychus urticae), Πανόνυγχος (Panonychus ulmi), Aculus schlechtendali, Aculus sp, Eryophyes spp.

Κατά τα λοιπά, θα συνεχίσει να ισχύει το φάσμα δράσης του προϊόντος όπως σήμερα.

Σχετικά με την διάθεση των αποθεμάτων με παλαιά ετικέτα:

α) Επιτρέπεται η παραγωγή του σκευάσματος με ετικέτα σύμφωνη με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα έγκριση, μέχρι 28/04/2016.

β) Επιτρέπεται η διάθεση του σκευάσματος από τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά με ετικέτα σύμφωνη με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα έγκριση, μέχρι 08/06/2016.

γ) Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί ή θα διατεθούν σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο κάθε υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την παρούσα τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω σκευάσματα.

δ) Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα τους επαγγελματίες χρήστες, και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.

ε) Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος, οφείλουν να συμμορφώνονται με την παραπάνω απόφαση τροποποίησης του φάσματος του προϊόντος (ΥΑ 3345/38771/13.04.2016).

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τεχνικό Τμήμα της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ.