Χορηγήθηκε με την  υπ’ αρ. 5527/6201/13.07.2016 απόφαση του ΥΑΑ&Τ, κατά παρέκκλιση (με βάση το άρθρο 53 του Κανονισμού 1107/2009), άδεια διάθεσης στην αγορά, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν REVOLVER 1,8 EC (δραστική ουσία: abamectin 1,8% β/ο, αριθμός έγκρισης: 14.460, κάτοχος έγκρισης: ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ), για την αντιμετώπιση ακμαίων Τετράνυχου (Tetranychus urticae) σε καλλιέργεια βαμβακιού και χρήση από τους αναφερόμενους στον πίνακα 1 της παραπάνω απόφασης.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για την χρησιμοποιούμενη δόση, τον τρόπο και χρόνο εφαρμογής του προϊόντος, τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (PHI), μπορείτε να βρείτε στη σχετική απόφαση χορήγησης της άδειας (Απόφ. 5527/6201/13.07.2016).

Έναρξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας: 13/07/2016.

Λήξη ισχύος: 13/11/2016 (120 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της).