Λόγω δημοσίευσης του Καν. 2016/1822/ΕΕ τροποποιούνται τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων (MRLs) για τη δ.ο. deltamethrin (προϊόν: PHANTOM 2.5 EC) για μια σειρά καλλιεργειών.

Βάσει του κανονισμού αυτού και όσον αφόρα στο προϊόν PHANTOM 2.5 EC καταργούνται από το φάσμα δράσης του προϊόντος κάποιες καλλιέργειες, ενώ, για κάποιες άλλες τροποποιείται το εγκεκριμένο φάσμα λόγω μείωσης των ανώτατων ορίων υπολειμμάτων.

Βρείτε στη συνημμένη επιστολή της προμηθεύτριας εταιρίας αναλυτικές πληροφορίες τόσο για τις καλλιέργειες που αφαιρούνται από το φάσμα δράσης (βλ. συν. επιστολή, παρ. 1) του προϊόντος όσο και για τις καλλιέργειες για τις οποίες τροποποιείται το φάσμα δράσης (βλ. συν. επιστολής, παρ. 2).

Σύντομα αναμένεται και η σχετική Απόφαση ώστε να τροποποιηθεί αντίστοιχα η έγκριση του προϊόντος PHANTOM 2.5 EC.

Παρακαλούμε για τη ενημέρωση των παραγωγών που προμηθεύονται το προϊόν PHANTOM 2.5 EC θα σχετικά με τις παραπάνω αλλαγές (βεβαιώνοντας την ενημέρωση αυτή στο πεδίο παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης), ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τον Καν. 2016/1822/ΕΕ.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τεχνικό Τμήμα της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (τηλ. 210 5550431).