Χορηγήθηκε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά (επανέγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) WETTASUL DP (δραστική ουσία: sulphur 96% β/β), σύμφωνα με την αριθ. πρωτ: 11367/125068 π.ε. ΥΑ. Αριθμός νέας έγκρισης: 60595/31.01.2017.

Βρείτε εδώ αναλυτικότερες πληροφορίες για το προϊόν και το εγκεκριμένο φάσμα δράσης του.

Η προηγούμενη έγκριση (αρ. 6672/06.06.1997) του προϊόντος ανακαλείται από 31/01/2017. Όσον αφορά τυχόν αποθέματα του προϊόντος με ετικέτα που αφορά στην προηγούμενη έγκριση (6672/06.06.1997) του προϊόντος, ισχύουν τα ακόλουθα:

  1. Επιτρέπεται η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων έως 30/4/2017.
  2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης έως 31/7/2017.
  3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω, δηλαδή έως 31/7/2018.
  4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες (μετά την ημερομηνία της παραγράφου 3 ανωτέρω) θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τεχνικό Τμήμα της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (τηλ. 210 5550431).